Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy spółki wynosi 7 363 788 złotych (słownie:siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na 73 637 880 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt ) akcji na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J,K o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Główni akcjonariusze

Akcjonariusz Liczba głosów na WZ Udział w głosach na WZ
PlayWay SA 24 103 410 32,73%
Dawid Urban 22 390 401 30,41%
Maciej Kotowski 6 487 827
8,81%
FCFF Ventures Sp. z o.o. 2 640 276 3,59%
Wiktor Dymecki 563 500
0,77%
Wojciech Czernecki 100 000 0,14%

Struktura akcjonariatu

PlayWay SA, 24 103 410 akcji - 32,73%
Dawid Urban, 22 390 401 akcji - 30,41%
Maciej Kotowski, 6 487 827 akcji - 8,81%
FCFF Ventures sp. z o.o., 2 640 276 - 3,59%
Wiktor Dymecki, 563 500 akcji - 0,77%
Wojtek Czernecki, 100 000 akcji - 0,14%
© Copyright - 3R GAMES SA