Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy spółki wynosi 7 563 788 złotych (słownie:siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na 75 637 880 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt ) akcji na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J,K,L o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Główni akcjonariusze

Akcjonariusz Liczba głosów na WZ Udział w głosach na WZ
Dawid Urban 24 490 401 32,38%
PlayWay SA 24 103 410 31,87%
Jan Kozioł 5 320 000
7,03%

Struktura akcjonariatu

Dawid Urban, 24 390 401 akcji - 32,38%
PlayWay SA, 24 103 410 akcji - 31,87%
Jan Kozioł, 5 320 000 akcji - 7,03%
© Copyright - 3R GAMES SA