Ład korporacyjny

3R Games S.A. prowadzi przejrzystą i transparentną politykę informacyjną. Spółka zapewnia szybki i bezpieczny dostęp do najważniejszych informacji związanych z jej bieżącą działalnością. Grupa wykorzystuje w tym celu zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne metody przekazywania informacji. 

3R Games S.A. dokłada wszelkich starań, by zapewnić uczestnikom rynku kapitałowego równy dostęp do istotnych informacji na temat spółki. Szczegółowe dane dotyczące Grupy udzielane będą zgodnie z zasadami i regulacjami obowiązującymi spółki giełdowe. Intencją spółki jest przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego przyjętych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

3R Games S.A., zgodnie ze wskazaniami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, przekazała informację na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”. Ponadto równolegle z raportami rocznymi 3R Games S.A. będzie publikowała raporty w sprawie stosowania zasad Ładu Korporacyjnego. Dokumenty te udostępnione zostaną w zakładce Ład korporacyjny, dostępnej w serwisie relacji inwestorskich na stronie www.ir.3r.games.

„Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”
© Copyright - 3R GAMES SA