Wybrane skonsolidowane dane finansowe za lata 2012 – 2019
w tys. zł, o ile nie zaznaczono inaczej

Wybrane dane finansowe 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży 8 549 8 549 18 054 21 396 13 624 10 941 11 924 10 539
Zysk na działalności operacyjnej -5 895 -9 716 -9 642 367 -9 374 -1 772 -238 -8 446
Wynik brutto -6 228 -9 824 -12 077 501 -9 230 -1 479 -238 -7 696
Wynik netto -6 228 -9 851 -12 327 444 -9 369 -1 393 -205 -7 728
Całkowite dochody/straty ogółem -6 228 -9 182 -12 327 444 -9 369 -1 393 -205 -7 728
Aktywa razem 9 059 4 725 11 842 21 737 18 655 17 406 19 158 20 020
Rzeczowe aktywa trwałe 935 346 414 514 241 532 1 108 1085
Należności krótkoterminowe 2 507 316 986 1 410 1 526 945 1 082 851
Zobowiązania krótkoterminowe 13 432 3 228 6 272 5 496 2 991 2 181 2 225 2 441
Zobowiązania długoterminowe 359 0 0 0 0 96 352 341
Kapitał własny -4 732 1 497 5 570 16 241 15 664 15 129 16 581 17 238
Kapitał podstawowy 3 200 2 600 1 845 1 845 1 845 748 756 756
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 808 -4 380 -3 477 -2 158 -2 444 -668 -77 4 136
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 14 1 800 -102 -1 386 2 434 -6 221 -4 607 -6 021
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 590 2 392 2 559 1 114 -213 -306 -635 18 110
Zmiana stanu środków pieniężnych 796 -188 -1 020 -2 430 -223 -7 195 -5 319 16 225
Zysk (strata) na jedną akcję -0,19 -0,35 -0,67 0,02 -0,51 0 0 -1
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -0,19 -0,35 -0,67 0,02 -0,51 0 0 -1
© Copyright - 3R GAMES SA