Rok 2023

27 kwietnia – publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2022 r.
30 maja – publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 r.
29 września – publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 r.
29 listopada – publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 r.

Okresy zamknięte

Poniżej podane zostały okresy zamknięte związane z publikacją raportów okresowych w 2023 roku (zgodnie z art. 159 Ustawy o obrocie) na nabywanie oraz zbywanie akcji 3R Games S.A. przez osoby mające dostęp do informacji poufnych (m.in. pracujących dla Spółki oraz zasiadających w jej organach). Okresy zamknięte wynikają z terminów raportów okresowych i zostały wyliczone na podstawie art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR, zgodnie z którym okresy zamknięte wynoszą 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej.

Raport okresowy Data publikacji raportu
okresowego
Okres zamknięty
roczny za 2022 rok 27.04.2023 roku 28.03. – 27.04.
za IQ 2023 roku 30.05.2023 roku 30.04. – 30.05.
półroczny za IP2023 roku 29.09.2023 roku 30.08. –29.09
za IIIQ 2023 roku 29.11.2023 roku 30.10 – 29.11.

Zarząd spółki 3R GAMES S.A. oświadcza, że:
– zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za II orazostatni kwartał roku obrotowego 2023.

© Copyright - 3R GAMES SA