Rok 2018

27 kwietnia – publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2017 r.
29 maja – publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 r.
28 września – publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 r.
27 listopada – publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 r.

Okresy zamknięte

Poniżej podane zostały okresy zamknięte związane z publikacją raportów okresowych w 2018 roku (zgodnie z art. 159 Ustawy o obrocie) na nabywanie oraz zbywanie akcji HubStyle S.A. przez osoby mające dostęp do informacji poufnych (m.in. pracujących dla Spółki oraz zasiadających w jej organach). Okresy zamknięte wynikają z terminów raportów okresowych. Okresy zamknięte wynikają z terminów raportów okresowych i zostały wyliczone na podstawie art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR, zgodnie z którym okresy zamknięte wynoszą 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej.

Raport okresowy Data publikacji raportu
okresowego
Okres zamknięty
roczny za 2017 rok 27.04.2018 roku 28.03. – 27.04.
za IQ2018 roku 29.05.2018 roku 29.04. – 29.05.
półroczny za IP2018 roku 28.09.2018 roku 29.08. –28.09
za IIIQ2018 roku 27.11.2018 roku 28.10 – 27.11.

Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259), raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny za drugi oraz ostatni kwartał roku obrotowego 2017 roku nie będzie publikowany.

© Copyright - 3R GAMES SA