Wykaz istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi sporządzony zgodnie z art. 90i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

LP. Podmiot powiązany Opis charakteru powiązań Data i wartość istotnej transakcji Pozostałe informacje*
1 Dawid Urban akcjonariusz mający znaczący wpływ na spółkę 08.04.2021r.
40.000 zł
Umowa pożyczki zawarta z Dawidem Urbanem jako pożyczkodawcą.

Umowa została zawarta na warunkach rynkowych, ze stałym oprocentowaniem pożyczki w wysokości 6% w skali roku.

Zawarcie umowy jest uzasadnione interesem spółki i akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanymi, gdyż jej celem jest finansowanie działalności spółki.

2 Dawid Urban akcjonariusz mający znaczący wpływ na spółkę 10.05.2021r.
200.000 zł
Umowa pożyczki zawarta z Dawidem Urbanem jako pożyczkodawcą.

Umowa została zawarta na warunkach rynkowych, ze stałym oprocentowaniem pożyczki w wysokości 6% w skali roku.

Zawarcie umowy jest uzasadnione interesem spółki i akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanymi, gdyż jej celem jest finansowanie działalności spółki.

3 Dawid Urban akcjonariusz mający znaczący wpływ na spółkę 09.06.2021r.
150.000 zł
Umowa pożyczki zawarta z Dawidem Urbanem jako pożyczkodawcą.

Umowa została zawarta na warunkach rynkowych, ze stałym oprocentowaniem pożyczki w wysokości 6% w skali roku.

Zawarcie umowy jest uzasadnione interesem spółki i akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanymi, gdyż jej celem jest finansowanie działalności spółki.

4 Dawid Urban akcjonariusz mający znaczący wpływ na spółkę 08.07.2021r.
150.000 zł
Umowa pożyczki zawarta z Dawidem Urbanem jako pożyczkodawcą.

Umowa została zawarta na warunkach rynkowych, ze stałym oprocentowaniem pożyczki w wysokości 6% w skali roku.

Zawarcie umowy jest uzasadnione interesem spółki i akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanymi, gdyż jej celem jest finansowanie działalności spółki.

5 Dawid Urban akcjonariusz mający znaczący wpływ na spółkę 08.08.2021r.
150.000 zł
Umowa pożyczki zawarta z Dawidem Urbanem jako pożyczkodawcą.

Umowa została zawarta na warunkach rynkowych, ze stałym oprocentowaniem pożyczki w wysokości 6% w skali roku.

Zawarcie umowy jest uzasadnione interesem spółki i akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanymi, gdyż jej celem jest finansowanie działalności spółki.

6 Dawid Urban akcjonariusz mający znaczący wpływ na spółkę 09.09.2021r.
150.000 zł
Umowa pożyczki zawarta z Dawidem Urbanem jako pożyczkodawcą.

Umowa została zawarta na warunkach rynkowych, ze stałym oprocentowaniem pożyczki w wysokości 6% w skali roku.

Zawarcie umowy jest uzasadnione interesem spółki i akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanymi, gdyż jej celem jest finansowanie działalności spółki.

* w tym informacje niezbędne do oceny, czy istotna transakcja została zawarta na warunkach rynkowych i czy jest uzasadniona interesem spółki i akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.

© Copyright - 3R GAMES SA